miércoles, 26 de octubre de 2016

Acta Assemblea General Ordinària 20 d'octubre de 2016

Identificació de la sessió
Núm: 1/16-17
Data: 20 d’octubre de 2016
Horari: de 18.15 a 20h.
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Santo Ángel

Assistència
Membres de la junta:
- Mónica García, presidenta
- Montserrat Gómez, secretària
- Eva García, tresorera
- Paloma Herrera, vocal
- Sagra Checa, vocal
- Griselda Verge, vocal
- Paqui Canorea, vocal
- Elisa Tiñena, vocal
- Isabel Sevillano, vocal
- Mònica Montané, vocal

Amb l’assistència de 15 socis i sòcies de l’AMPA.

Ordre del dia
- Valoració curs 2016-2017
- Valoració projecte socialització llibres de text
- Estat de comptes
- Renovació i elecció càrrecs Junta directiva
- Torn obert de paraules


Desenvolupament de la sessió

1. Valoració curs 2015-2016

Es fa un balanç de l’activitat de l’AMPA al llarg del passat curs. Entre els temes treballats per la Junta al llarg d’aquests mesos destaca els següents:

- Gimcana Halloween. Al 2015 hi participen 300 persones, la Junta destaca que és una activitat positiva perquè se autofinança i aconsegueix atraure socis. Molta satisfacció dels socis amb aquesta activitat. Els diners recaudats es van destinar íntegrament al Projecte de Socialització de Llibres de Text.
 - Carnaval. Activitat lúdica familiar molt ven valorada pels socis, el curs passat hi van participar 100 persones. Facilita un espai de trobada per a les famílies i dóna a conèixer l’AMPA al conjunt de la població. 
- Participació a la celebració de Nadal. L’objectiu principal és fomentar les tradicions culturals a l’escola. Al Nadal es va muntar una paradeta amb productes artesans. La recaudació obtinguda es va destinar al Projecte de Socialització de llibres de text.
 -  Participació al projecte ‘Les parets parlen’. Es va realitzar un mural per a l’escola i una instal·lació mòbil amb la temàtica de Julio Verne, exposada durant tot el curs al vestíbul de l’escola.

- Activitat solidària al Centre de Dia La Concòrdia de Gavà. Visita i ball de nens i nenes al centre. Se’ls obsequia amb targetes de Nadal fetes per les famílies participants. Activitat molt ben valorada tant per l’AMPA com pel centre La Concòrdia.
 -   Tallers familiars. Durant el curs passat s’han dut a terme diferents tallers, amb l’objectiu de fomentar les activitats lúdiques i creatives entre les famílies associades i de facilitar un espai de trobada entre elles. Al llarg del curs s’han realitzat tallers de karate, tallers “la titella” i “un trocito de galàxia”, taller de mones de pasqua i taller d’scrapbooking.

-  Participació a la Jornada solidària. Aquest curs la participació de l’AMPA a la Jornada solidària que organitza l’escola ha consistit en les actuacions de ball dels nens i nenes participants al taller d’Expressió corporal i en un taller de pompes de sabó. La valoració és positiva en tant es visibilitza l’AMPA en una activitat per a tota l’escola.

A més d’aquestes activitats més visibles, es mencionen les activitats de representació i gestió interna de la junta de l’AMPA:
-  Representació dels famílies associades en el Consell Escolar (màxim òrgan de decisió del centre).
-  Preparació d'activitats curs i disseny de cartells.
-  Reunions amb la Junta directiva del centre per proposar i coordinar activitats, representar a les famílies i proposar possibles descomptes (hem afegit la Papereria Carlin Gavà a la llista de comerços col·laboradors i s’ha aconseguit un descompte addicional per als socis comprant els llibres de text a l’escola).
-  Actualització periòdica del blog de l'AMPA (accessible des de www.santoangel.org).
-  Gestió de subvencions
-  Gestió i actualització de base de dades
-  Comptabilitat

La programació d’activitats de cara al curs 2016-2017 dependrà de la nova junta entrant.  

2.   Valoració projecte de socialització de llibres de text

Es fa un balanç d’aquest projecte pilot que es va posar en marxa l’any passat. Es destaca que amb un pressupost molt baix s’ha donat servei a 40 famílies. La junta fa una valoració positiva en general d’aquest projecte i, tot i que cal corregir i millorar alguns aspectes del funcionament, es destaca la importància d’aquesta experiència per reduir la despesa familiar en material i contribuir als valors de la reutilització i el reciclatge.

L’AMPA també ha aconseguit un descompte en els llibres de text per als socis comprant-los a l’escola, de forma que es pot arribar a reduir la despesa familiar en llibres de text de forma considerable en sumar aquests avantatges.

3. Estat de comptes

Es presenta el balanç de comptes de l’exercici 2015-2016 i una estimació del pressupost del curs actual (variarà en funció del nombre de socis). Es destaca el bon estat de comptes de l’associació, doncs el projecte de socialització va suposar menys despesa de la prevista inicialment, tot i que pel proper curs es preveu que augmenti la participació i per tant la despesa destinada a aquest projecte.

4. Renovació i elecció de càrrecs Junta directiva

L’AMPA envia prèviament a la celebració de l’Assemblea un correu electrònic als socis informant de la situació crítica per la qual passa la junta, doncs hi ha membres que es volen donar de baixa i no hi ha hagut renovació de la junta des de fa tres anys. S’informa de la importància que es presentin voluntaris/àries per formar part de la junta, doncs actualment el volum de treball de l’associació és important i la junta es troba limitada per la manca de personal i de disponibilitat moltes vegades de les persones que hi formen part, a més que es considera important el relleu en els càrrecs de la junta. 

Es presenten algunes mares voluntàries per formar part de la junta.

Causen baixa de la junta les vocals Eva García, Paqui Canorea, Sagra Checa i Paloma Herrera.

Amb les baixes i altes noves, la Junta queda constituïda de la següent manera:

Presidenta: Marta Valenzuela
Vicepresidenta:  Mónica García
Secretària:   Cristina Serrano
Tresorera:    Eva Sánchez
Vocals: Marta García, Mónica  Montané, Isabel Sevillano, Elisa Tiñena, Griselda Verge, Charo Ruiz, Sandra González, Silvia Santamaría, Beatriz Espinosa, Laura Martínez, Araceli Martínez, Susana Muelas.                       

5. Torn obert de paraules

Es resolen les consultes dels assistents respecte els temes comentats.

Donada la preocupació de les famílies de 1r d’ESO pel pes de les motxilles, s’informa que l’AMPA ha mediat amb la direcció del centre i la coordinadora de l’ESO per tal de buscar una solució. La solució proposada per l’escola a mode de prova és la instal·lació d’uns prestatges a les aules perquè els nois i noies hi puguin deixar el material. La direcció adverteix que aquesta solució pot tenir una part negativa, com és l’oblit de material i fins i tot la pèrdua, per això insisteixen que els nois i noies siguin responsables i es facin cura del seu material per evitar-ho.

Respecte l’activitat de Halloween, es recomana que l’edat mínima dels infants per participar a l’activitat sigui de 8 anys, però en tot cas es deixa a l’elecció de cada família en funció del tarannà de l’infant.

Algunes de les sòcies assistents destaquen la labor de l’AMPA i que cal conscienciar les famílies d’aquesta tasca i d’evitar les crítiques a la tasca voluntària dels membres de la junta.
S’explica també la importància de difondre la tasca i les activitats de l’AMPA, doncs no es disposa de tots els correus de les famílies i la difusió a través de fotocòpies és costosa. Per això es considera que és important el boca-orella de les famílies i estar al dia de les novetats a través del blog (http://ampasangelgava.blogspot.com.es). 

 La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario