viernes, 20 de noviembre de 2015

Programa de Socialització de llibres de text de l'AMPA Santo Ángel

Des de la Junta de l'AMPA ens plau donar-vos a conèixer el Programa de Socialització de llibres de text que aquest curs 2015-2016 posem en marxa de forma pilot. Aquest projecte respon a la demanda de les famílies i pretén reduir la despesa familiar en llibres de text. 

_________________________________________________________________________

Programa de Socialització de llibres de text

L’AMPA del Col·legi Santo Ángel té entre els seus objectius contribuir a la transmissió de valors de conscienciació mediambiental i de sostenibilitat, alhora de procurar un estalvi econòmic a les famílies en la considerable despesa que suposa l’adquisició dels llibres de text i material escolar.

Donat l’actual context de crisi econòmica i mediambiental des de la junta es considera que és imperatiu poder reutilitzar els llibres de text durant més d’un curs escolar i així ens ho venen manifestant moltes famílies al llarg dels darrers cursos.

Per tal d’avançar en aquest objectiu fonamental i donant resposta a la petició de les famílies associades, aquest curs 2015-2016 ens proposem iniciar de forma experimental un Programa de socialització de llibres de text adreçat a les famílies associades a l’AMPA. Creiem que amb aquest projecte estem contribuint als valors que com a comunitat educativa volem transmetre i per tant considerem que, en funció del resultat d’aquest projecte i de la participació de les famílies, el centre hauria de valorar la posada en marxa d’un projecte d’aquestes característiques per a la totalitat d’alumnes del centre.

Objectius

Els objectius principals d’aquest projecte són:
-    Reduir la despesa econòmica que han de suportar cada any les famílies per l’adquisició dels llibres de text.
-    Fomentar els valors de la sostenibilitat i la reutilització, a més de la conservació responsable del material, la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir i respectar els recursos disponibles.
-    Afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre tots els alumnes i famílies del centre.
-    Augmentar la cooperació i implicació de les famílies associades a l’AMPA.

Descripció 

Abast del projecte

El projecte pilot que s’inicia el curs 2015-2016 es planteja per a Primària, si bé la intenció és poder ampliar el seu abast a ESO en un futur si la valoració del projecte i la implicació de les famílies és positiva.

Donat que a 1r i 2n de Primària, els llibres inclouen exercicis i per tant no es poden reutilitzar, el projecte pilot en aquesta primera fase en portaria a terme pels cursos 3r, 4rt, 5è i 6è de Primària. Els llibres a reutilitzar per curs escolar es corresponen als llibres de contingut teòric, sempre que no continguin exercicis escrits:

-     Llibre de coneixements Català
-    Llibre de coneixements Castellà
-    Llibre de coneixements Medi Natural, Cultural i Social
-    Llibre de coneixements Matemàtiques
-    Anglès Class Book
-    Música

Funcionament

El funcionament del projecte es basa en la filosofia de l’intercanvi. És a dir, a final de curs, les famílies que cedeixin a l’AMPA un lot de llibres en bon estat rebran a canvi els llibres del curs següent, que altres famílies a la seva vegada hagin cedit. 

Exemple. Una família de 5è cedeix a final de curs 4 llibres de 5è. A canvi, l’AMPA li cedeix 4 llibres de 6è. Els llibres de 5è cedits es posaran a disposició d’una família de 4rt, que a la seva vegada haurà cedit els seus llibres, i així successivament.

Per garantir aquest model l’AMPA es farà càrrec de l’adquisició dels llibres de 6è necessaris per a la posada en marxa del sistema, en funció del pressupost disponible i de la demanda de famílies que vulguin participar del projecte (també dels altres cursos si fos necessari). Per tal d’abaratir costos, l’AMPA es planteja adquirir aquests llibres de segona mà a les pròpies famílies que finalitzin l’etapa de Primària, o bé acordar amb l’escola l’adquisició dels llibres amb descompte.

Finançament

Donada la importància d’aquest projecte, que les pròpies famílies fa temps que demanen, l’AMPA centrarà tots els seus esforços aquest curs per portar-lo a terme. Per aquest motiu, la recaptació obtinguda en activitats com la Gimcana de Halloween o les paradetes de productes artesanals al Nadal o Sant Jordi, anirà íntegrament destinada a l’adquisició de llibres per poder afavorir el màxim de famílies possibles dins d’aquest projecte.

Amb un pressupost molt limitat com és actualment el de l’associació, es planteja l’augment de la quota de l’AMPA per poder disposar de més fons que garanteixin la viabilitat del projecte, un punt aprovat per l’assemblea.

D’altra banda, es contempla com a font de finançament l’establiment d’una Quota de participació de les famílies de 2n. Donat que les famílies de 2n que s’estrenin al projecte rebran de forma gratuïta els llibres de 3r sense haver cedit cap material a canvi, en el moment d’inscriure’s al projecte aquestes famílies hauran de fer efectiu un pagament únic de 50 euros. Aquesta aportació no caldrà fer-la en cas que la família cedeixi un lot vigent de llibres en bon estat de qualsevol curs. L’aportació no es contempla als altres cursos, donat que el primer any de participació les famílies ja cedeixen els seus llibres per formar part del banc de llibres de l’AMPA.

Dificultats del projecte

Cal tenir en compte que el pressupost de l’AMPA és un punt decisiu que condicionarà l’adquisició de més o menys llibres, si bé, amb el pas del temps, el banc de llibres de l’AMPA s’anirà ampliant per la progressiva participació de les famílies i aquesta dificultat es pot anar superant. 

En funció de la demanda del projecte i del pressupost disponible, l’AMPA no podrà garantir que totes les famílies inscrites puguin rebre un lot complet de llibres reutilitzats, especialment durant els primers cursos de posada en funcionament. En cas d’haver-hi més demanda que llibres disponibles, l’AMPA assignarà els exemplars disponibles entre totes les famílies sol·licitants. Per això, és possible que segons la demanda en un determinat curs, les famílies rebin des d’un sol llibre fins al lot complet, en funció dels exemplars disponibles. Un cop efectuat el repartiment, si sobressin més llibres, es repartirien els llibres sobrants entre les famílies amb més antiguitat a l’associació.

Una altra dificultat important és la renovació dels continguts curriculars i, per tant, la renovació dels llibres de text. Donada la incapacitat material de l’AMPA d’adquirir lots de llibres nous, el projecte en aquell determinat curs quedaria suspès durant un any escolar, de forma que es pogués reprendre el curs següent adquirint de segona mà els llibres a les famílies. Eventualment, en funció de la demanda i dels lots que es necessitessin, es podrà adquirir un determinat nombre de lots que es repartirien entre les famílies sol·licitants. No obstant, també en aquest cas el pressupost condicionarà l’abast del projecte.

Calendarització curs 2015-2016

Octubre-desembre 2015 – Procés d’informació a les famílies
-  Febrer-març 2016 – Procés d’inscripció al projecte
-  Abril 2016 – Gestió sol·licituds
-  Juny 2016 – Llistat donacions i assignacions
-  Juliol 2016 (coincidint amb la venda de llibres a l’escola) – Jornada d’intercanvi

Condicions per participar al projecte

Per participar al projecte cal complir i comprometre’s amb una sèrie de condicions. A més de ser membre i estar al corrent del pagament de la quota anual, les famílies hauran de signar una Carta de Compromís en la qual es comprometen a ser respectuoses amb el projecte i a complir una sèrie de normes per garantir el seu bon funcionament.

Els compromisos de les famílies en participar al projecte són els següents:

Cedir el primer lot de llibres a l’AMPA. El primer any de participació, les famílies hauran de cedir un lot de llibres per rebre’n un altre a canvi. Aquest primer lot passarà a formar part del Banc de llibres de l’associació i no es retornarà. Cal ser conscient que només amb la nostra solidaritat podem portar a terme el projecte i que totes les famílies participants en puguem sortir beneficiades.

- Tenir cura del material. El primer any de cessió, l’AMPA només acceptarà llibres en bon estat, sense escriure i folrats degudament. Si no es compleix aquesta condició, l’AMPA es reserva el dret de no cedir llibres a canvi. Un cop fet l’intercanvi, en acabar el curs caldrà retornar tots els llibres cedits. Els llibres utilitzats hauran d’estar en bon estat, en cas contrari la família serà responsable de reemplaçar-los per llibres nous o bé quedaria fora del programa.

-  En cas de rebre llibres nous, la primera família que estreni aquell lot serà responsable de folrar-los adequadament.

-  Caldrà avisar amb suficient antelació (abans del mes de maig) si es vol causar baixa del projecte -en cas contrari podríem estar perjudicant a vàries famílies que no podran comptar amb els seus lots. En finalitzar el curs, la família haurà de retornar tots els llibres que li hagin estat cedits, encara que no vulgui continuar en el programa.

Organització

Per al bon funcionament del projecte, es planteja en el si de l’AMPA la creació d’una Comissió de Socialització de Llibres, formada per membres de la Junta de l’AMPA i famílies col·laboradores, sempre que sigui possible una persona per curs escolar. 

Les funcions que hauran d’exercir aquestes persones seran les següents:

- Membres de la Junta de l’AMPA. Seran els encarregats de coordinar tot el projecte, supervisar el seu bon funcionament i resoldre les possibles incidències. Convocaran les reunions de la Comissió (2 per curs escolar) i transmetran a la Junta i a les famílies els acords presos. Faran l’avaluació final del projecte.

- Pares/mares col·laboradors (de 2n a 6è). Col·laboraran en les tasques d'inventariat, recollida, classificació i etiquetatge de llibres, etc. Participaran els dies de recollida i cessió, assegurant el bon estat dels llibres i el bon funcionament del programa.

Si no es presenten prou mares/pares voluntaris per participar com a col·laboradors del Projecte de Socialització, el projecte no es podrà dur a terme, donada la limitació dels membres de la junta i la necessitat que les pròpies famílies, demandants d’aquest programa, s’impliquin en el seu funcionament.

Avaluació

Un cop finalitzat aquest primer projecte pilot, l’AMPA, a través de la Comissió de Socialització, farà una avaluació, i en funció de la seva valoració i de la implicació i resposta de les famílies decidirà si continuar implementant-lo  en següents cursos.

Des de l’AMPA reiterem la necessitat d’implicació de les famílies associades per tal que aquest projecte, que considerem totalment necessari en el context actual, es pugui dur a terme i que el seu funcionament sigui un èxit.

L'AMPA es reserva en tot cas el dret de fer canvis en aquest programa per garantir el seu bon funcionament. S'informarà en tot cas a les famílies dels acords pressos. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario