lunes, 26 de octubre de 2015

Acta Assemblea General Ordinària 20/10/15

Identificació de la sessió
Núm: 1/15-16
Data: 20 d’octubre de 2015
Horari: de 17.30 a 19h.
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Santo Ángel

Assistència
Membres de la junta:
- Mónica García, presidenta
- Montserrat Gómez, secretària
- Eva García, tresorera
- Paloma Herrera, vocal
- Sagra Checa, vocal
- Griselda Verge, vocal
- Paqui Canorea, vocal
- Elisa Tiñena, vocal
- Isabel Sevillano, vocal.

S'excusa la vocal Mónica Montané.
Amb l’assistència de 14 socis i sòcies de l’AMPA.

Ordre del dia
- Presentació Projecte Socialització Llibres de Text AMPA
- Memòria activitats curs 2014-2015
- Presentació activitats curs 2015-2016
- Renovació i elecció càrrecs Junta directiva
- Estat de comptes
- Torn obert de paraules


Desenvolupament de la sessió

1.                  Presentació Projecte Socialització Llibres de Text AMPA

Es presenta el Projecte de Socialització de llibres de text que l’AMPA iniciarà aquest curs de forma pilot i del qual ja s’ha informat a l’equip directiu del centre.______________________________________________________________

Projecte de Socialització de llibres de text
L’AMPA del Col·legi Santo Ángel té entre els seus objectius contribuir a la transmissió de valors de conscienciació mediambiental i de sostenibilitat, alhora de procurar un estalvi econòmic a les famílies en la considerable despesa que suposa l’adquisició dels llibres de text i material escolar.

Donat l’actual context de crisi econòmica i mediambiental des de la junta es considera que és imperatiu poder reutilitzar els llibres de text durant més d’un curs escolar i així ens ho venen manifestant moltes famílies al llarg dels darrers cursos.

Per tal d’avançar en aquest objectiu fonamental i donant resposta a la petició de les famílies associades, aquest curs 2015-2016 ens proposem iniciar de forma experimental un Projecte de socialització de llibres de text adreçat a les famílies associades a l’AMPA. Creiem que amb aquest projecte estem contribuint als valors que com a comunitat educativa volem transmetre i per tant considerem que, en funció del resultat d’aquest projecte i de la participació de les famílies, el centre hauria de valorar la posada en marxa d’un projecte d’aquestes característiques per a la totalitat d’alumnes del centre.

Objectius
Els objectius principals d’aquest projecte són:
-    Reduir la despesa econòmica que han de suportar cada any les famílies per l’adquisició dels llibres de text.
-    Fomentar els valors de la sostenibilitat i la reutilització, a més de la conservació responsable del material, la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir i respectar els recursos disponibles.
-    Afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre tots els alumnes i famílies del centre.
-    Augmentar la cooperació i implicació de les famílies associades a l’AMPA.

Descripció del model

Abast del projecte

El projecte pilot que s’inicia el curs 2015-2016 es planteja per a Primària, si bé la intenció és poder ampliar el seu abast a ESO en un futur si la valoració del projecte i la implicació de les famílies és positiva.

Donat que a 1r i 2n de Primària, els llibres inclouen exercicis i per tant no es poden reutilitzar, el projecte pilot en aquesta primera fase en portaria a terme pels cursos 3r, 4rt, 5è i 6è de Primària. Els llibres a reutilitzar per curs escolar es corresponen als llibres de contingut teòric, sempre que no continguin exercicis escrits:

-     Llibre de coneixements Català
-    Llibre de coneixements Castellà
-    Llibre de coneixements Medi Natural, Cultural i Social
-    Llibre de coneixements Matemàtiques
-    Anglès Class Book
-    Música

Funcionament

El funcionament del projecte es basa en la filosofia de l’intercanvi. És a dir, les famílies que cedeixin a l’AMPA els llibres en bon estat perquè formin part del banc de llibres del projecte, rebran a canvi els llibres del curs posterior que altres famílies a la seva vegada hagin cedit. L’intercanvi es basa en l’1x1: 1 llibre cedit per cada llibre donat.

Exemple. Una família de 5è cedeix a final de curs 4 llibres de 5è. A canvi, l’AMPA li cedeix 4 llibres de 6è. Els llibres de 5è cedits es posaran a disposició d’una família de 4rt, que a la seva vegada haurà cedit els seus llibres, i així successivament.

Per garantir aquest model l’AMPA es farà càrrec de l’adquisició dels llibres de 6è, necessaris per a la posada en marxa del sistema, en funció del pressupost disponible i de la demanda de famílies que vulguin participar del projecte. Per tal d’abaratir costos, l’AMPA es planteja adquirir aquests llibres de segona mà a les pròpies famílies que finalitzin l’etapa de Primària, o bé acordar amb l’escola l’adquisició dels llibres amb descompte.

Finançament

Donada la importància d’aquest projecte, que les pròpies famílies fa temps que demanen, l’AMPA centrarà tots els seus esforços aquest curs per portar-lo a terme. Per aquest motiu, la recaptació obtinguda en activitats com la Gimcana de Halloween o les paradetes de productes artesanals al Nadal o Sant Jordi, anirà íntegrament destinada a l’adquisició de llibres per poder afavorir el màxim de famílies possibles dins d’aquest projecte.

Amb un pressupost molt limitat com és actualment el de l’associació, es planteja l’augment de la quota de l’AMPA per poder disposar de més fons que garanteixin la viabilitat del projecte, un punt a aprovar per l’assemblea.

D’altra banda, es contempla com a font de finançament l’establiment d’una Quota de participació de les famílies de 2n. Donat que les famílies de 2n que s’estrenin al projecte rebran de forma gratuïta els llibres de 3r sense haver cedit cap material a canvi, l’AMPA planteja que en el moment d’inscriure’s al projecte facin efectiu un pagament únic de 50 euros. Aquesta aportació no caldrà fer-la en cas que la família cedeixi un lot vigent de llibres en bon estat de qualsevol curs. L’aportació no es contempla als altres cursos, donat que el primer any de participació les famílies ja cedeixen els seus llibres per formar part del banc de llibres de l’AMPA.

Dificultats del projecte

Cal tenir en compte que el pressupost de l’AMPA és un punt decisiu que condicionarà l’adquisició de més o menys llibres, si bé, amb el pas del temps, el banc de llibres de l’AMPA s’anirà ampliant per la progressiva participació de les famílies i aquesta dificultat es pot anar superant. Per tant, en funció de la demanda del projecte, l’AMPA no podrà garantir que totes les famílies inscrites puguin rebre un lot complet de llibres reutilitzats, especialment durant els primers cursos de posada en funcionament.

En cas d’haver-hi més demanda que llibres disponibles, l’AMPA assignarà els exemplars disponibles entre totes les famílies sol·licitants. Per això, és possible que segons la demanda en un determinat curs, les famílies rebin des d’un sol llibre fins al lot complet, en funció dels exemplars disponibles. 

Un cop efectuat el repartiment, si sobressin més llibres es repartirien entre les famílies amb més antiguitat a l’associació.

Una altra dificultat important és la renovació dels continguts curriculars i, per tant, la renovació dels llibres de text. Donada la incapacitat material de l’AMPA d’adquirir lots de llibres nous, el projecte en aquell determinat curs quedaria suspès durant un any escolar, de forma que es pogués reprendre el curs següent adquirint de segona mà els llibres a les famílies. No obstant, també en aquest cas el pressupost condicionarà l’abast del projecte.

Calendarització curs 2015-2016

Octubre 2015 – Procés d’informació a les famílies
-  Octubre-desembre 2015 – Procés d’inscripció al projecte
-  Gener 2016 – Gestió sol·licituds
-  Febrer 2016 – Llistat donacions i assignacions
-  Juny 2016 (coincidint amb la venda de llibres a l’escola) – Jornada d’intercanvi

Condicions per participar al projecte

Per participar al projecte cal complir i comprometre’s amb una sèrie de condicions. A més de ser membre i estar al corrent del pagament de la quota anual, les famílies hauran de signar una Carta de Compromís en la qual es comprometen a ser respectuoses amb el projecte i a complir una sèrie de normes per garantir el seu bon funcionament.

Els compromisos de les famílies en participar al projecte són els següents:

Cedir el primer lot de llibres a l’AMPA. El primer any de participació, les famílies hauran de cedir un lot de llibres per rebre’n un altre a canvi. Aquest primer lot passarà a formar part del Banc de llibres de l’associació i no es retornarà. Cal ser conscient que només amb la nostra solidaritat podem portar a terme el projecte i que totes les famílies participants en puguem sortir beneficiades.

- Tenir cura del material. El primer any de cessió, l’AMPA només acceptarà llibres en bon estat, sense escriure i folrats degudament. Si no es compleix aquesta condició, l’AMPA es reserva el dret de no cedir llibres a canvi. Un cop fet l’intercanvi, en acabar el curs caldrà retornar tots els llibres cedits. Els llibres utilitzats hauran d’estar en bon estat, en cas contrari la família serà responsable de reemplaçar-los per llibres nous o bé quedaria fora del programa.

-  En cas de rebre llibres nous, la primera família que estreni aquell lot serà responsable de folrar-los adequadament.

-  Caldrà avisar amb suficient antelació (primer trimestre de curs) si es vol causar baixa del projecte -en cas contrari podríem estar perjudicant a vàries famílies que no podran comptar amb els seus lots. En finalitzar el curs, la família haurà de retornar tots els llibres que li hagin estat cedits, encara que no vulgui continuar en el programa.

Organització

Per al bon funcionament del projecte, es planteja en el si de l’AMPA la creació d’una Comissió de Socialització de Llibres, formada per 7 persones: 2 membres de la Junta de l’AMPA, a més de la participació de 5 pares/mares membres de l’associació, una per cadascun dels cursos implicats.

Les funcions que hauran d’exercir aquestes persones seran les següents:

- 2 membres de la Junta de l’AMPA. Seran els encarregats de coordinar tot el projecte, supervisar el seu bon funcionament i resoldre les possibles incidències. Convocaran les reunions de la Comissió (2 per curs escolar) i transmetran a la Junta i a les famílies els acords presos. Faran l’avaluació final del projecte.

- 5 pares/mares col·laboradors (de 2n a 6è). Cada un d’ells serà responsable de coordinar les peticions del seu curs. Donaran resposta a les famílies inscrites al projecte a través del correu electrònic. Elaboraran la llista de llibres que el seu curs cedeix i el nombre de llibres que sol·liciten al curs posterior. Faran les assignacions de llibres per cada curs. Participaran a la jornada d’intercanvi assegurant-se el bon estat dels llibres.

Si no es presenten prou mares/pares voluntaris per participar com a col·laboradors del Projecte de Socialització, el projecte no es podrà dur a terme, donada la limitació dels membres de la junta i la necessitat que les pròpies famílies, demandants d’aquest programa, s’impliquin en el seu funcionament.

Avaluació

Un cop finalitzat aquest primer projecte pilot, l’AMPA, a través de la Comissió de Socialització, farà una avaluació, i en funció de la seva valoració i de la implicació i resposta de les famílies decidirà si continuar implementant-lo  en següents cursos.

Des de l’AMPA reiterem la necessitat d’implicació de les famílies associades per tal que aquest projecte, que considerem totalment necessari en el context actual, es pugui dur a terme i que el seu funcionament sigui un èxit.
________________________________________________________

Els socis presents a l’assemblea valoren positivament la posada en marxa d’aquest projecte i estan d’acord en el seu funcionament. Per al seu finançament, l’assemblea està d’acord en establir la quota de participació de les famílies de 2n (50 euros o bé l’aportació d’un lot de llibres vigent en bon estat). S’aclareix que la quota de 2n sí donaria accés a la totalitat dels llibres de 3r, tot i que en altres cursos el nombre de llibres cedits estigui condicionat pel pressupost i l’oferta/demanda de cada curs.

També se sotmet a votació l’augment de la quota anual de l’AMPA a 20 euros per tal de poder disposar de més fonts que facin viable el Projecte de Socialització de llibres de text. L’assemblea aprova per unanimitat l’augment de la quota, que es passarà a finals del mes d’octubre.

En qualsevol cas s’informa als socis de la dificultat d’assumir aquest projecte amb els recursos de l’associació i que s’arribarà al màxim que es pugui. El poder adquirir més o menys llibres dependrà de de la demanda i oferta de cada curs, dels canvis de llibres i del pressupost final disponible, per tant cal entendre que aquest projecte s’inicia com a prova pilot i que si funciona bé s’anirà ampliant i el fons de llibres de l’AMPA cada vegada serà més gran i podrà beneficiar a més famílies. Es demana la comprensió dels socis en aquest punt.

D’altra banda, es demana la col·laboració de 5 pares/mares socis de l’AMPA per poder dur a terme aquest projecte. Es presenten els següents voluntaris/es:
Marta Valenzuela (6º), Eva Sánchez (2º), Vanesa Ranchal (2º), Susana Jiménez (Infantil), Charo Ruiz (Infantil) y Cristina Serrano (Infantil).

Donat que es necessita la col·laboració d’una persona per curs escolar, que hauran de ser els referents del projecte en aquell curs, i que amb les persones presentades no hi hauria representants dels cursos 1r, 3r, 4rt i 5è, s’acorda fer una crida per correu electrònic a les famílies associades per tal de demanar la seva implicació amb aquest projecte. S’insisteix que si no es presenten prou voluntaris/àries el projecte no es podrà dur a terme, donada la limitació dels membres de la junta. La posada en marxa del projecte queda condicionada doncs per comptar amb aquestes col·laboracions.

2.                  Memòria d’activitats curs 2014-2015 i presentació activitats curs 2015-2016

Es fa un balanç de l’activitat de l’AMPA al llarg del passat curs. Es presenta un Power Point amb les principals activitats realitzades el curs passat i la seva valoració. Entre els temes treballats per la Junta al llarg d’aquests mesos destaca els següents:

- Gimcana Halloween. Al 2014 hi participen 200 persones, la Junta destaca que és una activitat positiva perquè se autofinança i aconsegueix atraure socis. Molta satisfacció dels socis amb aquesta activitat.
 -  Carnaval. Activitat lúdica familiar molt ven valorada pels socis, el curs passat hi van participar 100 persones. Facilita un espai de trobada per a les famílies i dóna a conèixer l’AMPA al conjunt de la població.

-   Participació a les principals festivitats escolars: Jornada de Sant Jordi i Jornada de Nadal. L’objectiu principal és fomentar les tradicions culturals a l’escola. En aquestes jornades es munten paradetes amb productes artesans. La recaudació obtinguda l’any passat va permetre adquirir el material per a la confecció de les 17 togues i birretes que es presten a les famílies associades per a l’acte de graduació de P5. A la jornada de Sant Jordi es va realitzar també un mural decoratiu per al vestíbul de l’escola. A la jornada de Nadal, l’AMPA va organitzar la visita d’en Fumera, un personatge tradicional d’aquestes dates, que va agradar molt als infants.

-  Tallers familiars. Durant el curs passat s’han dut a terme diferents tallers, amb l’objectiu de fomentar les activitats lúdiques i creatives entre les famílies associades i de facilitar un espai de trobada entre elles. Els tallers realitzats durant el curs van ser Scrapbooking (taller de Nadales), Portaretrats amb goma Eva, Decora la teva samarreta, Taller d’exercicis hipopressius i Taller d’expressió corporal.

-       Escola de famílies. Durant el curs passat es va dur a terme una xerrada: “Les relacions familiars a través del joc”, a càrrec de Juanjo Camarena, actor i pedagog. Degut a la poca participació i interès que té aquest tipus d’activitat entre els socis (a la xerrada hi van participar unes 8 persones) es decideix no realitzar més activitats en aquesta línia fins que hi hagi una demanda important d’aquest tipus de xerrades per part de les famílies.

-     Participació a la Jornada solidària. Aquest curs la participació de l’AMPA a la Jornada solidària que organitza l’escola ha consistit en les actuacions de ball dels nens i nenes participants al taller d’Expressió corporal i en un taller de manualitats per a infants. La valoració és positiva en tant es visibilitza l’AMPA en una activitat per a tota l’escola.

-   Festa de fi de curs. La valoració és positiva. Es va realitzar un mural exposant el treball de l’AMPA al llarg de l’any i els nens i nenes participants al taller d’expressió corporal van mostrar les coreografies apreses. Es va comptar amb les actuacions dels castellers de Gavà i dels pallassos Tino i Tina. La junta es planteja la continuïtat d’aquesta activitat, donada la seva coincidència en dates amb diferents esdeveniment a l’escola, com tornejos esportius, jornada solidària, etc.

-    Tast del servei de menjador. L’AMPA organitza per a les famílies associades aquesta activitat que permet tascar diferents elaboracions del servei de menjador i resoldre dubtes amb els responsables de l’empresa a càrrec del servei.

-  Gestió de filmació professional dels festivals escolars. Des d’aquest curs es compta amb una empresa professional (Croma Audiovisuals) que fa els vídeos dels festivals. Es valora de forma positiva tant per la junta directiva del centre com per la junta de l’AMPA, ja que permet que hi hagi un major ordre durant els festivals i que les famílies no hagin d’estar pendents de la seva pròpia gravació. Els socis de l’AMPA a més gaudeixen d’un descompte de 3€ en el preu dels vídeos (13€), com a membres de l’associació. Aquesta diferència de preu l’assumeix l’AMPA per abaratir el cost a les famílies associades. La resposta per part de les famílies ha estat positiva, fins ara s’ha arribat al mínim de còpies exigides per l’empresa per poder seguir oferint el servei.

A més d’aquestes activitats més visibles, es mencionen les activitats de representació i gestió interna de la junta de l’AMPA:
-      Representació dels famílies associades en el Consell Escolar (màxim òrgan de decisió del centre).
-      Preparació d'activitats curs i disseny de cartells.
-      Reunions amb la Junta directiva del centre per proposar i coordinar activitats, representar a les famílies i proposar possibles descomptes (l'últim curs es va aconseguir canviar el disseny de la samarreta esportiva, la qual cosa va suposar un estalvi 6€ i aquest any s'estan negociant descomptes en els llibres de text i material esportiu).
-      Actualització periòdica del blog de l'AMPA (accessible des de www.santoangel.org). Des de la seva creació s'han registrat 16.000 pàgines vistes, amb un mitjana de 20-30 pàgines diàries vistes, 600 en l'últim mes.

La programació d’activitats de cara al curs 2015-2016 mantindrà els mateixos eixos de treball i activitats (a excepció de l’Escola de Famílies), si bé durant aquest curs es prioritza el Projecte de Socialització de llibres de text, de forma que el pressupost d’aquest curs anirà destinat en la seva major part a finançar aquest projecte.
Una altra de les activitats previstes per aquest curs són els Tallers mensuals. De moment s’han previst dos d’aquests tallers, que es realitzaran durant un o dos dies per setmana al llarg d’un mes: Karate i Manualitats.


3.                  Renovació i elecció de càrrecs Junta directiva

S’informa de la importància que es presentin voluntaris/àries per formar part de la junta, doncs actualment el volum de treball de l’associació és important i la junta es troba limitada per la manca de personal i de disponibilitat moltes vegades de les persones que hi formen part, a més que es considera important el relleu en els càrrecs de la junta.  Es fa una crida als pares i mares presents a l’assemblea per si algú vol implicar-se amb el projecte, però no es presenta ningú.

Donat que es al llarg dels darrers mesos va causar baixa de la junta la vocal Carmen Guerra i que es va incorporar com a vocal Marta Garcia, la composició de la Junta queda constituïda de la següent manera:

Presidenta:  Mónica García
Secretària:   Montserrat Gómez
Tresorera:    Eva García
Vocals:  Paqui Canorea, Sagra Checa, Marta García, Paloma Herrera, Mónica  Montané, Isabel Sevillano, Elisa Tiñena i Griselda Verge.                          

5. Estat de comptes

Es presenta el balanç de comptes de l’exercici 2014-2015 i una estimació del pressupost del curs 2015-2016 (variarà en funció del nombre de socis).

Es reitera que els esforços econòmics d’aquest curs aniran destinats a disposar de més fonts per assumir el nou projecte de Socialització de llibres de text, objectiu al qual també va destinat l’augment de la quota a 20 euros anuals per família, aprovat per unanimitat per l’assemblea.


6.                  Torn obert de paraules

Es resolen les consultes dels assistents respecte els temes comentats.

Es recomana que l’edat mínima dels infants per participar a l’activitat de Halloween sigui de 8 anys, però en tot cas es deixa a l’elecció de cada família en funció del tarannà de l’infant.

Respecte el projecte de socialització es difondrà el projecte entre els socis un poc passada l’activitat de Halloween i se sol·licitarà la col·laboració de les famílies referents dels cursos que falten per poder endegar el projecte. També s’acabarà de negociar amb l’escola els descomptes en els llibres de text per a les famílies associades, de forma que si el programa de socialització no pogués cobrir el lot de llibres complet, la família pogués adquirir-los a l’escola amb descompte.

Es comenta que existeix un carnet “amic de l’AMPA” (amb quota anual equivalent a la de soci) per poder gaudir de tots els avantatges dels socis (descomptes, tallers, etc.) encara que no tinguin els nens escolaritzats a l’escola Santo Ángel.
S’explica també la importància de difondre la tasca i les activitats de l’AMPA, doncs no es disposa de tots els correus de les famílies i la difusió a través de fotocòpies és costosa. Per això es considera que és important el boca-orella de les famílies i estar al dia de les novetats a través del blog (http://ampasangelgava.blogspot.com.es). 

 La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario